خدمات آموزشی

رویدادها

محتوای آموزشی

مشاهده همه مطالب

هیئت علمی عصر دانش

خدمات مشاوره

 • طراحی و استقرار نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه ها و تهیه رویه ها و دستور العمل های عملیاتی و مدیریتی
 • پیاده سازی سیستم های مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
 • تهیه برنامه زمانبندی و به روزرسانی آن
 • ارائه انواع گزارشات هفتگی و ماهیانه به ذینفعان پروژه
 • تهیه فایل های کنترل متریال ، نیروی انسانی و ماشین آلات و...
 • ارائه گزارشات تحلیلی نقاط ضعف و قوت سازمان و ارزیابی بلوغ سازمان جهت پیاده سازی نظام مدیریت پروژه
 • تهیه نظام مستند سازی پروژه بر مبنای مدیریت ادعا
 • تهیه لایحه تأخیرات (زمانی، ریالی)
 • ارائه صورت وضعیت های موقت و قطعی به همراه تعدیل
 • ارئه گزارش های تحلیل مالی و جریان نقدی پروژه
 • آموزش دانش و تکنیک های برنامه ریزی و کنترل پروژه به عوامل اجرایی مستقر در پروژه جهت پیشبرد اهداف پروژه
 • ارائه انواع گزارشات تحلیلی به ذینفعان پروژه